Mesiac: marec 2017

Všetky

Veľkonočné majstrovstvá školy v plávaní.

Zmena konania „Majstrovstiev školy v plávaní“. Uskutočnia sa v druhej polovici apríla, presnejší termín bude zverejnený po Veľkonočných sviatkoch.

Zúčastniť sa ho môžu všetci žiaci 1. až 9. ročníka. Začiatok je 13.45. Bližšie informácie Vám poskytnú vyučujúci TV.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Všetky

Príslovia o knihách

Nemilovať knihy je ako nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.
J.A.Komenský

Žiak,ktorý sa bez kníh učí,ten sa veľa nenaučí. Z dieťaťa, ktoré číta, sa stáva dospelý, ktorý myslí. Nemiluj knihy, aby si si nimi vyzdobil príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce a ducha.
Takýmito krásnymi myšlienkami vo forme prísloví zapĺňali žiaci 1.stupňa nástenku s prísloviami o knihách v rámci Marca-mesiaca knihy. O prísloviach sme sa v triedach porozprávali, samozrejme primerane veku.
Bolo zaujímavé pre nás učiteľov sledovať, ako sa postupne priestor vymedzený na príslovia zapĺňa a ktorá trieda je najaktívnejšia, pretože hoci aktivitu vyhlásili triedne učiteľky, či učitelia,aktivita bola dobrovoľná. Jej cieľom bolo vzbudiť či podporiť záujem o knihu ako takú, ako i zaktivizovať samotných žiakov k dobrovoľnej aktivite.

Všetky

Počas týždňa slovenských knižníc SNK znova pripravila pútavý program…

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov našej školy si vybrali zážitkové Čítanie s Dadom NAGYOM. Pred samotnou aktivitou nás pracovníčky knižnice privítali v priestoroch SNK a urobili po knižnici krátku exkurziu. Mohli sme nahliadnúť do niektorých miestností, kde pracovníčky usilovne pracovali pri svojej rôznorodej práci s knihami. Ukázali nám, ako sa vypožičiavajú knihy i samotné vyhľadávanie kníh v on-line katalógu, ktoré si mohli vyskúšať i samotní žiaci.
Potom sme sa usadili do zasadačky SNK a tam nás už čakal Dado Nagy, ktorý hneď začal pútavo rozprávať o svojom detstve, čítaní kníh ako i o jeho pozitívnom vzťahu ku knihe, ktorým chcel motivovať žiakov.
Počas aktivít nechýbalo aj čítanie úryvkov z detských kníh s použitím rôznych intonácií, ako i tempa reči Dada Nagya. Uskutočnila sa i súťaž v písaní príbehov na dané slová, ako i komunikácia Dada so žiakmi, ktorá často vyústila do žiackeho spontánneho smiechu.
Žiakom sa zážitkové čítanie veľmi páčilo, odchádzali spokojní a s „chuťou“ do čítania kníh.

Všetky

Daruješ knihu?

Takto znela otázka na plagáte,ktorý oznamoval,že každý žiak 1.stupňa môže darovať svoju už prečítanú knihu do školskej žiackej knižnice. Niektorí žiaci priniesli i viac kníh.Všetkým žiakom ,ktorí darovali škole knihu ďakujeme,pretože noví čitatelia sa budú môcť preniesť do sveta fantázie prostredníctvom práve ich daru.

Všetky

Škola z Marsu

V kinosále Strojár sa opäť rozozvučala hudba, tentoraz na výchovno-vzdelávacom multimediálnom koncerte Marťankovia-Škola z Marsu. Koncertu sa zúčastnili všetci žiaci 1.stupňa. Počas koncertu žiaci mohli vidieť videoprojekciu na tému -Vesmír, laser animácie,nechýbali ani súťaže pre deti, ako i maskoti-Marťankovia, ktorí sa prechádzali pomedzi deti v sále.

Žiaci zažili interaktívny koncert, kde bola zábava, poučenie i kultúrny zážitok.

Rada školy

Výsledky volieb do rady školy 2016

V mesiaci november sa priebežne uskutočnili voľby do rady školy, nakoľko funkčné obdobie predchádzajúcej rady skončilo.

Do novozvolenej rady boli zvolení nasledovní zástupcovia:

Za rodičov základnej školy:

 1. MUDr. Slavomír Šuch
 2. Martina Kožuchová
 3. Ing. Ivan Bučko

Za rodičov materskej školy:

 1. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Za pedagogických zamestnancov školy:

 1. Mgr. Jana Daníčková

Za pedagogických zamestnancov materskej školy:

 1. Zuzana Kmecová

Za nepedagogických (ostatných) zamestnancov školy:

 1. Ing. Renáta Šamajová

Za zriaďovateľa – mesto Martin boli delegovaní:

 1. Tibor Adamko – poslanec MsZ
 2. JUDr. Zuzana Dobríková – Poslankyňa MsZ
 3. JUDr. Katarína Katinová – prednostka MsÚ
 4. Marián Turčina

Novozložená rada školy má 11 členov. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční do 30. novembra 2016.

Všetkým kandidátom, ako aj rodičom, ktorí sa zúčastnili hlasovania ďakujeme za účasť.

 

Mgr. Pavol Chovaňák

Riaditeľ školy

Materská škola

Tvorivé rozprávkové odpoludnie

23. marca 2017 sme pozvali deti a rodičov na tvorivé dielne zamerané na rozprávky. Pani učiteľky pripravili množstvo krásnych inšpirácií na spoločné tvorenie. Postavičky z klasických rozprávok Guľko Bombuľko, Danka a Janka, Macko Pusík, Včielka Maja, Ako išlo vajce na vandrovku, O troch prasiatkach ožili pod šikovnými rukami detí a ich rodičov. Nechýbali ani populárni Mimoni. Kto chcel, vyrobil si vlastnú rozprávkovú knihu.
Tak sme si spoločne pripomenuli marec – mesiac knihy

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Mladí záchranári Všetky

Krúžok Mladý záchranár

Keď dôjde k úrazu človeka, je dôležité nezaváhať a pomôcť. V prípade ohrozenia života totiž čas zohráva najdôležitejšiu úlohu. Žiaci z krúžku „Mladý záchranár“ na našej škole privítali medzi sebou aj profesionálneho záchranára, aby sa zdokonalili v tom, čo sa doteraz naučili. Pozrite si reportáž Filipa Kakaleja a Bianky Bulejovej.