Hurbanova

Hurbanova

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety

Tvorivé čítanie
Predmet tvorivé čítanie je zameraný na zlepšenie čitateľských zručností žiakov na prvom stupni a na zlepšenie čítania s porozumením.
Plávanie
Plávanie je zaradené do rozvrhu v prvom ročníku. Výučba prebieha na našej plavárni.
Anglický jazyk od 1. ročníka
Už v prvej triede máme zaradený cudzí jazyk. Angličtina sa učí zábavnou formou, aby žiakov motivovala a pripravila na učenie cudzieho jazyka vo vyšších ročníkoch.
Počtoland
Predmet počtoland hravou formou vedie deti k lepšiemu pochopeniu matematiky a pomocou rôznych logických a matematických hier u nich pestuje vzťah k nej.
Slovoland
Na slovolande sa žiaci druhého stupňa bližšie zoznamujú s prácou s textom a rozširujú si čitateľské kompetencie.
Pracovné zručnosti
Voliteľný predmet, ktorý pomáham žiakom so záujmom o manuálnu prácu a technické zameranie naučiť sa v tomto smere nové veci.
Športová príprava
Športová príprava je určená pre žiakov športových tried. Na našej škole sú športové triedy so zameraním na futbal.
Konverzácia z anglického jazyka
Voliteľný predmet pre žiakov, ktorí majú záujem si prehĺbiť znalosti anglického jazyka. Je zameraný na konverzáciu v anglickom jazyku.
Žiaci sa úspešne zapájajú do vedomostných súťaží, olympiád, recitačných súťaží, korešpodenčných seminárov z matematiky a športových súťaží.