Informácie pre rodičov detí materskej školy k školskému roku 2018/2019

Informácie pre rodičov detí materskej školy k školskému roku…

Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.00 hod. do 16.30 hod. Od 6.00 do 7.00 hod. sa deti schádzajú v jednej triede. Od 16.00 hod. do 16.30 hod. sú deti sústredené v jednej triede. V šatniach bude zverejnený aktuálny oznam v ktorej triede sa deti schádzajú a rozchádzajú. Deti prichádzajú do materskej školy do 8.00 hod. To znamená, že o 8.00 hod sú už deti v triedach.

Od 8.00 hod. sa vchody do budovy uzamykajú. Prevádzkoví zamestnanci umývajú spoločné priestory – chodby, šatne a nie je možné, aby sa v tom čase rodičia s deťmi pohybovali v týchto priestoroch. Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 8.00 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa oznámte pani učiteľkám v triede.

V prípade, ak Vaše dieťa nenastúpi do materskej školy 3. septembra 2018 z dôvodu ochorenia, oznámte to prosím bezodkladne v materskej škole a predložte lekársky doklad. Ak dieťa bezdôvodne nenastúpi do materskej školy do 12. septembra 2018, na jeho miesto bude prijaté iné dieťa, ktoré sme z kapacitných dôvodov nemohli prijať.

Úhrada platby za stravu:

Oznamujeme rodičom, ktorí si neprevzali v júni šek na stravu na september, aby si prišli zobrať šeky do školskej jedálne od 20. augusta 2018 v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. Platba musí byť uhradená bezodkladne. Doklad o úhrade platby (výpis z účtu, ústrižok poštovej poukážky) odovzdajte hneď po úhrade v školskej jedálni. V prípade, že platba za stravu nebude uhradená, dieťa nebude mať stravu na celý mesiac. Deti sa zo stravy odhlasujú do 7.00 hod. osobne u vedúcej ŠJ, písomne do zošita v chodbe pri ŠJ, do schránky pri ŠJ alebo telefonicky na telefónnom čísle 4309672. Podrobné informácie dostanete u vedúcej ŠJ pri vyzdvihnutí šekov. Doklad o zaplatení stravného na nasledujúce mesiace odovzdá rodič do 20. dňa v mesiaci pani učiteľke v triede (na október do 20.septembra).

Úhrada platby na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení (školné):

Školné je 14 € mesačne

Šeky na zaplatenie školného budú rodičom odovzdané 3. septembra 2018. Platbu je možné uhradiť bezhotovostne poštovou poukážkou alebo internetom. Pri platbe internetom prosíme uviesť identifikačný údaj – meno dieťaťa. Školné musí byť uhradené do 10. dňa v aktuálnom mesiaci. Doklad o zaplatení (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu), odovzdá rodič (zákonný zástupca dieťaťa) do 10. dňa v mesiaci pani učiteľke v triede.

Za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca platbu neuhrádza. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi platbu za dieťa neuhrádza. Doklad o poberaní dávky je potrebné odovzdať pani učiteľke v triede alebo zástupkyni riaditeľa.

Na ďalšie mesiace budú šeky na stravu aj školné odovzdané do osobnej skrinky dieťaťa okolo 10. – 12. dňa v mesiaci ( na október 10. – 12. septembra). Doklad o zaplatení školného na príslušný mesiac, odovzdá rodič pani učiteľke v triede do 10. dňa v aktuálnom mesiaci.

Rodičia, (zákonní zástupcovia) novoprijatých detí odovzdajú v deň nástupu dieťaťa do materskej školy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo) s uvedením dátumu dňa nástupu dieťaťa do materskej školy. Tlačivo odovzdáte ráno pani učiteľke. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke www.zshurbanova.sk v sekcii informácie – dokumenty materskej školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole v dňoch  30. a 31 augusta 2018, v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. Vyhlásenie potvrdí vlastnoručným podpisom zákonný zástupca dieťaťa.

Evidenčný lístok.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v dňoch 30. a 31. augusta 2017, v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod. Evidenčný lístok s uvedením všetkých požadovaných údajov odovzdáte pani učiteľke ráno pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa na preberanie dieťaťa z materskej školy inou osobou ako zákonní zástupcovia dieťaťa. Na preberanie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca splnomocniť aj dieťa staršie ako 10 rokov. Bez písomného splnomocnenia nebude dieťa inej osobe vydané. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke www.zshurbanova.sk v sekcii informácie – dokumenty materskej školy alebo osobne prevziať v materskej škole v dňoch 30 a 31. augusta 2017, v čase od 13.00 hod. do 14.30  hod.

Čestné vyhlásenie k zberu údajov pre potreby rezortného informačného systému

Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke www.zshurbanova.sk v sekcii informácie – dokumenty materskej školy alebo osobne prevziať v materskej škole v dňoch 30 a 31. augusta 2018, v čase od 13.00 hod. do 14.30  hod. Toto tlačivo odovzdajú všetci rodičia, nielen rodičia novoprijatých detí!

V prvý deň prineste deťom:

 • Podpísané prezuvky (nie šľapky).
 • Podpísané pyžamko.
 • Podpísané osobné veci na prezlečenie.
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia.
 • Podpísaný hrebeň so šnúrkou na zavesenie (pre dievčatá).
 • Hygienické vreckovky 1 – 2 balíky.
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Evidenčný lístok.
 • Čestné vyhlásenie na zber údajov.

Zoznamy všetkých detí budú zverejnené na hlavnom vchode do budovy a podľa umiestnenia triedy aj na vchode do príslušnej triedy dňa 31. augusta 2018.

Dieťa vo veku okolo 3 rokov pred vstupom do materskej školy by malo zvládnuť:

Krátke odlúčenie od matky, poznať a povedať svoje meno, vedieť vyjadriť svoje potreby – potrebu ísť na WC, potrebu napiť sa, povedať čo ho bolí a pod. Veku primerane reagovať na podnety a pokyny pani učiteľky. Základy sebaobsluhy – obliecť si základné časti odevu, obuť si papučky, jesť lyžicou, piť zo šálky. Jesť bežné jedlá. Sedieť pri stolovaní. Ísť na WC, byť bez plienky (materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa, ktoré má plienky). Umyť si a utrieť si ruky.