MS

MS

Sme modernou materskou školou s kvalitným edukačným prostredím.

Zameriavame sa na pohybový rozvoj detí, zdravý životný štýl a na objavovanie a rozvíjanie talentu detí v rôznych oblastiach. Východiskom na vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sú všeobecne stanovené ciele zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa školského vzdelávacieho programu Detský rok. Mottom nášho vzdelávacieho programu je „Hrou k poznaniu, s poznaním ku vzdelaniu, so vzdelaním do života.“ Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktoré pedagógovia konkretizujú do výchovno-vzdelávacích cieľov jednotlivých foriem denných činností. Výchovno-vzdelávacie ciele zohľadňujú vekové, a individuálne rozvojové možnosti detí v jednotlivých triedach.

Základ vlastných cieľov výchovy a vzdelávania a poslania materskej školy je založený:

 • na rešpektovaní Deklarácie práv dieťaťa,
 • na humanistických princípoch výchovy a vzdelávania,
 • na rovnocennom prístupe k inštitucionálnemu predprimárnemu vzdelávaniu vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, detí bez rozdielu rasy, národnosti, vierovyznania,
 • na poskytovaní vyváženého harmonického rozvoja a rešpektovaní práv dieťaťa – nerušene sa hrať, aktívne sa pohybovať, tvoriť, rozhodovať o sebe, o kolektívnom živote v triede, ovplyvňovať ho a niesť zaň vlastnú mieru zodpovednosti.

Ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sú zamerané na nasledovné oblasti:

 • autonómia osobnosti dieťaťa,
 • všeľudské hodnoty a spolupráca.

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v plnej miere zohľadňujú špecifiká materskej školy, regionálne a miestne špecifiká.

Od školského roku 2016/2017 je v materskej škole v prevádzke osem tried. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečuje 16 kvalifikovaných pedagógov. Pedagogickí zamestnanci disponujú rôznorodými špecifickými odbornými a osobnostnými zručnosťami a kompetenciami získanými v rámci kontinuálneho vzdelávania, iných foriem organizovaného vzdelávania a osobného individuálneho vzdelávania.

Pedagogický kolektív je stabilný, je schopný efektívnej spolupráce v dennej pedagogickej práci, pri organizovaní nadštandartných aktivít a akcií – vedenie záujmových krúžkov, vedenie predplaveckej prípravy, celoškolské podujatia, celomestské podujatia, škola v prírode a pod.

Pedagógovia úzko spolupracujú s učiteľmi primárneho vzdelávania základnej školy a odbornými zamestnancami školy – školským psychológom, so špeciálnym pedagógom, ako aj s pracovníkmi centier výchovného poradenstva a prevencie v Martine.

Materská škola má veľmi dobré priestorové podmienky. Každá trieda má k dispozícii herňu, spálňu, sociálne zariadenie. Vybavenie a zariadenie herní je útulné, estetické. Deti majú voľný prístup k hračkám a učebným pomôckam. Na vzdelávanie detí slúži aj centrum skúmania a bádania s veľkoplošným premietacím plátnom, projektorom a počítačmi. Vo všetkých triedach je audiovizuálna technika, počítače s pripojením na internet. Deti majú okrem klasických hračiek k dispozícii digitálne učebné pomôcky a hračky – mikroskopy, robotické včielky a bagre, digitálne kamery, fotoaparáty, interaktívne tabule.

Na pohybové a relaxačné aktivity je využívaná telocvičňa, vonkajšie átrium s účelovým zariadením (trampolíny, hojdačky, pomôcky na hry s vodou), školský dvor, ktorý je vybavený kvalitným náradím, ihrisko s umelou trávou. . Edukačné zázemie vytvára dobré podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, umožňuje pedagógom pracovať kreatívne a inovatívne.

Stravovanie detí je zabezpečené v samostatnej školskej jedálni, ktorá slúži aj na organizovanie príležitostných kultúrno-spoločenských podujatí – karneval, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, koncerty a pod.

Prevádzka materskej školy je celodenná od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Pre deti organizujeme aj doplnkové aktivity:

 • Záujmové krúžky s rôznym zameraním – anglický jazyk, všestranná pohybová príprava zameraná na futbal, výtvarné aktivity, tanečné aktivity, tvorivé a technické aktivity
 • Predplaveckú prípravu
 • Školu v prírode
 • Výcvik základov lyžovania
 • Exkurzie, výlety
 • Kultúrno-spoločenské podujatia
 • Aktivity s partnermi školy
 • Interné projekty