Organizácia materskej školy od 1.6.2020

Organizácia materskej školy od 1.6.2020

  • Materská škola bude otvorená v čase od 07.00 hod.– 16.00 hod.   pričom príchod do materskej školy bude organizovaný dvoma vchodmi pavilón A a pavilón B.   Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam  musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného filtra – kontrola teploty, zdravotného stavu a prezliekania detí.
  • dieťa prichádza/odchádza do/zo školy v sprievode dospelej osoby žijúcej v spoločnej  domácnosti, prvý deň pri príchode odovzdá Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťabez vyplneného a podpísaného vyhlásenia sa dieťa nemôže zapojiť do výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole,
  • rodič je povinný každý deň priniesť pre dieťa  dve  čisté ochranné rúška, balíček hygienických vreckoviek,
  • výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s max počtom 15 detí, ktorých zloženie sa v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa,
  • odpočinok detí a stravovanie bude zabezpečené v súlade protiepidemiologickými opatreniami a dodatkom prevádzkového poriadku školy
  • škola vzhľadom k obmedzeniu prevádzkovej kapacity v čase protiepidemiologický opatrení má pri záujme presahujúcom kapacitu  právo výberu detí na základe pokynov a usmernení zriaďovateľa.

Na základe kritérií určených ministrom školstva, vedy, výskumu a športu a zriaďovateľom Mestom Martin, budú do materskej školy prednostne umiestnené:

  • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických zamestnancov
  • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku
  • deti , ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky /predškoláci/
  • súrodenci detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

Žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, aby vyplnili : formulár na prihlasovanie detí do materskej školy

 a poslali na mailovú adresu: senselova@zshurbanova.sk najneskôr vo štvrtok 28.5.2020 do 12.00hod.

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy  písomné vyhlásenie  o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené  karanténne opatrenie /príloha na stránke školy/ a dodržiava pokyny, ktoré upravujú podmienky na obdobie do konca školského roku 2019/20.

Ďalšie informácie nájdete tu.

Informácie z Ministerstva školstva nájdete tu.