POKYNY pre rodičov – stravovanie detí/žiakov v ŠJ

POKYNY pre rodičov – stravovanie detí/žiakov v ŠJ

Zápisný lístok na bežné stravovanie a šek na úhradu dostanú všetci žiaci ZŠ/deti MŠ 2. septembra 2019 od triedneho učiteľa. Vyplnený zápisný lístok treba vrátiť do piatku 6. septembra späť triednemu učiteľovi a šek na september uhradiť obratom (internetbankingom alebo poštou).
Preukázanie úhrady na september – osobne v kancelárii ŠJ alebo do schránky pri vchode do ZŠ, za deti v MŠ triednej učiteľke.
Šek na október dostanú žiaci vo svojej triede okolo 13. septembra a platbu treba uhradiť najneskôr do 20. septembra.
Školská jedáleň – číslo účtu: SK91 0200 0000 0016 3288 5251

Prosíme Vás, aby ste vzali na vedomie informácie zo Zápisného lístku, najmä:

  1. Vyzdvihnutie obedu len prostredníctvom čipu. (len žiaci ZŠ)
  2. Žiak má nárok na dotáciu 1,20 len za splnenia dvoch podmienok: prítomnosť na vyučovaní a odobratie stravy.
  3. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu musí rodič zaplatiť plnú výšku stravného.

Zápisný lístok na diétne stravovanie si treba osobne vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej ŠJ. ( VZN 97, dodatok č. 9, § 18 ods.6, zabezpečujeme diabetickú a bezlepkovú diétu).

Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať v ŠJ, rodič môže žiadať vyplatenie dotácie na stravovanie u zriaďovateľa ( VZN 97, dodatok č. 9, § 18 ods.7).

Výška stravného ( VZN 97, dodatok č. 9, § 18 ods.2, ods.8 + Príloha č. 1):
MŠ 1,69 €, s uplatnením dotácie 0,49 €
ZŠ I. stupeň 1,36 €, s uplatnením dotácie 0,16 €
ZŠ II. stupeň 1,45 €, s uplatnením dotácie 0,25 €
Športovci II. stupeň 1,71€, s uplatnením dotácie 0,51 €

Výška poplatkov v MŠ a ŠKD
Od 1. 9. 2019 (VZN 97, Dodatok č. 9, Príloha č. 1)
Mesačný poplatok za MŠ je 15 € za dieťa
Mesačný poplatok za ŠKD je 17 € za žiaka
Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca.

MŠ a ŠKD – číslo účtu: SK67 0200 0000 0016 6206 0955