Ponuka práce

Ponuka práce

Ponuka práce

Učiteľka/učiteľ predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Martin prijme do pracovného pomeru učiteľku/učiteľa predprimárneho vzdelávania.
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zaradenie do platovej triedy: 4 – 9 v zmysle Nariadenia vlády č. 388 / 2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – v rozsahu 612,50 € - 1038,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 21. júna 2019 na e-mail: chovanak@zshurbanova.sk
Predpokladaný nástup:
1. septembra 2019, resp. dohodou.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor telefonicky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade záujmu o voľné pracovné miesto je uchádzač povinný vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov a priložiť ho spolu so životopisom a žiadosťou o prijatie do zamestnania a takto poslať na adresu info@zshurbanova.sk, na adresu školy alebo osobne. V prípade ak uchádzač o zamestnanie nepriloží súhlas so spracovaním osobných údajov nebude jeho žiadosť zaevidovaná.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: