Prevencia

Prevencia

Kompetencie výchovného poradcu

1. zabezpečujem a spolupodieľam sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie
2. podieľam sa na riešení výchovných problémov žiakov
3. spolupracujem s triednymi učiteľmi, s koordinátorom prevencie, ako aj s pedagogicko-psychologickou poradňou a inými nadväznými organizáciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva
4. poskytujem individuálne poradenské konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie – kariérneho poradenstva
5. spolupracujem s metodikom CPPP a P, pracovníkmi iných orgánov štátnej a verejnej správy, pracovníkmi úradu práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, konzultačnej a diagnostickej činnosti v procese voľby povolania
6. zabezpečujem agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium
7. zabezpečujem materiály a pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii
8. úzko spolupracujem s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľam sa na plnení úloh školy pri prevencii nežiaduceho správania sa
9. v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárame podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov
10. aktívne sa zúčastňujem na odborných školeniach, pracovných poradách a seminároch, ktoré sú organizované pre výchovných poradcov.

Koordinátor prevencie by mal plniť úlohy:

• školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,
• v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovnovzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívnovýchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
• monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
• sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
• venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
• informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti a ich využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
• v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole, školským psychológom a špeciálnym pedagógom a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc,
• permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.

Kontakt

Mgr. Zuzana Labudová   0905 499 117