Prevencia

Prevencia

Kompetencie výchovného poradcu

1. komplexný poradenský servis
2. informačná a poradenská, metodická činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov
3. konzultácie so žiakmi školy a ich zákonnými zástupcami v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie – kariérneho poradenstva
4. spolupracujem s metodikom CPPP a P, pracovníkmi iných orgánov štátnej a verejnej správy, pracovníkmi úradu práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, konzultačnej a diagnostickej činnosti v procese voľby povolania
5. uskutočňujem v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov intelektovo nadaných , s problémami vo výchove a vývine osobnosti.
6. poskytujem konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informujem ich o otázkach štúdia na stredných školách a pri voľbe povolania
7. osobitnú pozornosť venujem žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venujem aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň alebo na inú školu
8. zabezpečujem a spolupodieľam sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie
9. pomáham žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii a voľbe štúdia, zabezpečujem agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov a študentov na ďalšie štúdium
10. úzko spolupracujem s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, ako aj s pedagogicko-psychologickou poradňou a inými nadväznými organizáciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva
11. Aktívne sa zúčastňujem na pracovných poradách, seminároch a školeniach, ktoré sú organizované pre výchovných poradcov.

Koordinátor prevencie by mal plniť úlohy:

• školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,
• v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovnovzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívnovýchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
• monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
• sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
• venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
• informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti a ich využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
• v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole, školským psychológom a špeciálnym pedagógom a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc,
• permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.

Kontakt

Mgr. Zuzana Labudová   0905 499 117