VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU – Zástupca riaditeľa školy pre Materskú školu.

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU – Zástupca riaditeľa školy pre…

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu zástupca/zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu. Predpokladaný nástup od 03.júna 2019 resp. dohodou.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odborná prax: minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

  1. atestácia

Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie

Bezúhonnosť

Znalosť právnych predpisov v oblasti školstva

Znalosť práce s PC – MS OFICCE, Internet

Organizačné a riadiace schopnosti

Samostatnosť, aktivita, flexibilita, schopnosť odolávať stresu, schopnosť verejne vystupovať, koncepčné myslenie, schopnosť tímovej spolupráce

Požadované doklady:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( odborná spôsobilosť )
  • Osvedčenie o I. atestácii
  • Štruktúrovaný profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Miesto podania žiadosti a dokladov: Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, 036 01 Martin 

Uchádzači pošlú žiadosť s požadovanými dokladmi v termíne do 04. marca 2019 do 12,00 hod. na adresu: Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, 036 01 Martin (s označením obálky – Výberové konanie.)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie jednou z možností –  pozvánkou, mailom, telefonicky.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Mgr. Pavol Chovaňák  ,Telefón: 0903 503 035, e-mail: chovanak@zshurbanova.sk