Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 15. apríla 2019 do 30. apríla 2019. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. Vyplnenú a zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast doručia zákonní zástupcovia dieťaťa do 30. apríla 2019 do materskej školy. Tlačivá žiadosti sú k dispozícii v materskej škole a na webovom sídle školy www.zshurbanova.sk v sekcii informácie – dokumenty – dokumenty materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy podľa podmienok materskej školy. Deti prijímame k 01.09. 2019. V priebehu školského roka môžeme deti prijať len v prípade voľnej kapacity. K 01.09. 2019 prijímame deti od troch rokov veku – rok narodenia 2016. Mladšie deti môžeme prijať len v prípade voľnej kapacity a za predpokladu, že dieťa nemá plienky, zvládne odlúčenie od rodičov, je primerane samostatné v sebaobsluhe – vie jesť lyžicou, piť zo šálky, jesť bežné jedlá, používať WC, umyť si a utrieť ruky, vie si obliecť základné časti odevu, vie sa obuť, slovne vyjadrí svoje potreby – ísť na WC, napiť sa, povedať čo ho bolí a pod., vie povedať svoje meno, veku primerane reaguje na pokyny učiteľky. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy bude doručené zákonným zástupcom na korešpodenčnú adresu uvedenú v žiadosti o prijatie.

V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať k 1. septembru 2019 všetky deti, budú prednostne prijaté:

  • deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2019 vek 5 rokov – ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie kritéria:

  • staršie deti pred mladšími,
  • deti, ktoré neboli z kapacitných dôvodov prijaté v školskom roku 2018/2019,  ktorých rodičia podajú opätovne žiadosť na školský rok 2019/2020,
  • deti, ktoré majú súrodenca zaradeného v materskej alebo v základnej škole na Hurbanovej 27 v Martine,
  • deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt na území mesta Martin.

Čo ponúka naša materská škola Vašim deťom: kvalitné pedagogické vedenie, pestrý program výchovy a vzdelávania, moderné edukačné zázemie, príjemné estetické prostredie.

Pre deti organizujeme: výlety, exkurzie, kultúrno-spoločenské podujatia. Pre predškolákov organizujeme výcvik základov lyžovania, predplaveckú prípravu, školu v prírode, záujmové krúžky s rôznym  zameraním podľa záujmu detí –  základy anglického jazyka, výtvarná tvorivosť, roztlieskavačky, tvorivosť s legom, tešíme sa do školy, grafomotorika Poslúchaj ma rúčka, všeobecná pohybová príprava so zameraním na futbal.  Úzko spolupracujeme s pedagógmi našej základnej školy,  s odbornými zamestnancami našej školy –  školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou.