Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 16. apríla 2018 do 30. apríla 2018. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. Žiadosť potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast doručia zákonní zástupcovia dieťaťa do materskej školy. Tlačivá žiadosti sú k dispozícii v materskej škole a na webovom sídle školy www.zshurbanova.sk v sekcii informácie – dokumenty – dokumenty materskej školy, alebo po kliknutí tu. Deti prijímame k 1.9. 2018. V priebehu školského roka môžeme prijať deti len v prípade voľnej kapacity. K 1.9. 2018 prijímame deti od troch rokov veku – rok narodenia 2015. Mladšie deti môžeme prijať len v prípade voľnej kapacity.  V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať k 1. septembru 2018 všetky deti, budú prednostne prijaté:

• deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2018 vek 5 rokov – ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

• deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,

• deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.  Ďalšie kritéria:

• staršie deti pred mladšími,

• deti, ktoré neboli z kapacitných dôvodov prijaté v školskom roku 2017/2018,  ktorých rodičia podajú opätovne žiadosť na školský rok 2018/2019,

• deti, ktoré majú súrodenca zaradeného v materskej alebo v základnej škole na ul. Hurbanovej v Martine,

• deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt  na území mesta Martin.