Základná škola s materskou školou

Základná škola

Základná škola

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Chcem vedieť viac

Materská škola

Sme modernou materskou školou s kvalitným edukačným prostredím.
Zameriavame sa na pohybový rozvoj detí, zdravý životný štýl a na objavovanie a rozvíjanie talentu detí v rôznych oblastiach.

Chcem vedieť viac
Materská škola

Školský klub detí

Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie, na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Chcem vedieť viac
Školská jedáleň

Školská jedáleň

V našej školskej jedálni pripravujeme každý deň chutné a zdravé jedlá. Pripravujeme aj bezlepkové jedlá pre deti s dietetickými potrebami. Cez internet si môžete pozrieť jedálny lístok a aj si objednať obedy.

Viac informáciíJedálne lístky

Šport

Naša škola výrazne podporuje šport a zdravý pohyb detí. Žiaci sa môžu venovať pestrej palete rôznych športov a je pekným pravidlom, že sa umiestňujú v súťažiach na popredných miestach.

Chcem vedieť viac
Špeciálny pedagóg a školský psychológ

Špeciálny pedagóg a školský psychológ

Školský psychológ a špeciálny pedagóg pomáhajú žiakom so špeciálnymi potrebami a ich rodičom pri ceste za vzdelaním.

Chcem vedieť viac

Výchovné poradenstvo a prevencia

Výchovné poradenstvo a prevencia sociálno patologických javov v škole ponúka špecializovanú formu starostlivosti o žiaka v oblastiach odbornej pomoci, formovania postojov a kariérneho poradenstva.

Chcem vedieť viac
Výchovné poradenstvo a prevencia

Chcete sa dozvedieť ešte viac?