Mesiac: jún 2020

Informácie

Poplatok na čiastočnú úhradu materskej školy od 1.06.2020

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.05.2020 schválilo Dodatok č.11 k VZN mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení rozhodne o odpustení príspevkov. Škola následne do 30 dní od doručenia rozhodnutia o odpustení poplatkov vráti preplatok zákonnému zástupcovi.

Mesto Martin vydalo v súlade s § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) rozhodnutie o stanovení pomernej časti príspevku za materskú školu (MŠ) na mesiac marec 2020. Materské školy boli v prevádzke len 6 pracovných dní. Z celkového mesačného príspevku vo výške 15 EUR by mali rodičia zaplatiť pomernú časť, čo predstavuje 4,08 EUR. Za mesiace apríl a máj sa príspevok na čiastočnú úhradu neuhrádza.

Ak zákonný zástupca uhradil príspevok v plnej výške 15 EUR za marec, apríl, máj budú zákonným zástupcom poplatky /preplatky vrátené na účty.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi podľa určených kritérií do MŠ od 01.06.2020 uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu vo výške 15 € /okrem predškolákov/. Na základe žiadosti zákonného zástupcu, je možné platbu 15 EUR /ak bola uhradená/ presunúť z predchádzajúceho mesiaca na mesiac jún.