Kategória: Informácie

Informácie

Poplatok na čiastočnú úhradu materskej školy od 1.06.2020

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.05.2020 schválilo Dodatok č.11 k VZN mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení rozhodne o odpustení príspevkov. Škola následne do 30 dní od doručenia rozhodnutia o odpustení poplatkov vráti preplatok zákonnému zástupcovi.

Mesto Martin vydalo v súlade s § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) rozhodnutie o stanovení pomernej časti príspevku za materskú školu (MŠ) na mesiac marec 2020. Materské školy boli v prevádzke len 6 pracovných dní. Z celkového mesačného príspevku vo výške 15 EUR by mali rodičia zaplatiť pomernú časť, čo predstavuje 4,08 EUR. Za mesiace apríl a máj sa príspevok na čiastočnú úhradu neuhrádza.

Ak zákonný zástupca uhradil príspevok v plnej výške 15 EUR za marec, apríl, máj budú zákonným zástupcom poplatky /preplatky vrátené na účty.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi podľa určených kritérií do MŠ od 01.06.2020 uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu vo výške 15 € /okrem predškolákov/. Na základe žiadosti zákonného zástupcu, je možné platbu 15 EUR /ak bola uhradená/ presunúť z predchádzajúceho mesiaca na mesiac jún.

Rada školy

Výsledky volieb do rady školy 2016

V mesiaci november sa priebežne uskutočnili voľby do rady školy, nakoľko funkčné obdobie predchádzajúcej rady skončilo.

Do novozvolenej rady boli zvolení nasledovní zástupcovia:

Za rodičov základnej školy:

 1. MUDr. Slavomír Šuch
 2. Martina Kožuchová
 3. Ing. Ivan Bučko

Za rodičov materskej školy:

 1. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Za pedagogických zamestnancov školy:

 1. Mgr. Jana Daníčková

Za pedagogických zamestnancov materskej školy:

 1. Zuzana Kmecová

Za nepedagogických (ostatných) zamestnancov školy:

 1. Ing. Renáta Šamajová

Za zriaďovateľa – mesto Martin boli delegovaní:

 1. Tibor Adamko – poslanec MsZ
 2. JUDr. Zuzana Dobríková – Poslankyňa MsZ
 3. JUDr. Katarína Katinová – prednostka MsÚ
 4. Marián Turčina

Novozložená rada školy má 11 členov. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční do 30. novembra 2016.

Všetkým kandidátom, ako aj rodičom, ktorí sa zúčastnili hlasovania ďakujeme za účasť.

 

Mgr. Pavol Chovaňák

Riaditeľ školy