Kategória: Rada školy

Rada školy

Výsledky volieb do rady školy 2016

V mesiaci november sa priebežne uskutočnili voľby do rady školy, nakoľko funkčné obdobie predchádzajúcej rady skončilo.

Do novozvolenej rady boli zvolení nasledovní zástupcovia:

Za rodičov základnej školy:

 1. MUDr. Slavomír Šuch
 2. Martina Kožuchová
 3. Ing. Ivan Bučko

Za rodičov materskej školy:

 1. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Za pedagogických zamestnancov školy:

 1. Mgr. Jana Daníčková

Za pedagogických zamestnancov materskej školy:

 1. Zuzana Kmecová

Za nepedagogických (ostatných) zamestnancov školy:

 1. Ing. Renáta Šamajová

Za zriaďovateľa – mesto Martin boli delegovaní:

 1. Tibor Adamko – poslanec MsZ
 2. JUDr. Zuzana Dobríková – Poslankyňa MsZ
 3. JUDr. Katarína Katinová – prednostka MsÚ
 4. Marián Turčina

Novozložená rada školy má 11 členov. Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční do 30. novembra 2016.

Všetkým kandidátom, ako aj rodičom, ktorí sa zúčastnili hlasovania ďakujeme za účasť.

 

Mgr. Pavol Chovaňák

Riaditeľ školy