Kategória: Materská škola

Informácie

Poplatok na čiastočnú úhradu materskej školy od 1.06.2020

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.05.2020 schválilo Dodatok č.11 k VZN mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení rozhodne o odpustení príspevkov. Škola následne do 30 dní od doručenia rozhodnutia o odpustení poplatkov vráti preplatok zákonnému zástupcovi.

Mesto Martin vydalo v súlade s § 28 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) rozhodnutie o stanovení pomernej časti príspevku za materskú školu (MŠ) na mesiac marec 2020. Materské školy boli v prevádzke len 6 pracovných dní. Z celkového mesačného príspevku vo výške 15 EUR by mali rodičia zaplatiť pomernú časť, čo predstavuje 4,08 EUR. Za mesiace apríl a máj sa príspevok na čiastočnú úhradu neuhrádza.

Ak zákonný zástupca uhradil príspevok v plnej výške 15 EUR za marec, apríl, máj budú zákonným zástupcom poplatky /preplatky vrátené na účty.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi podľa určených kritérií do MŠ od 01.06.2020 uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu vo výške 15 € /okrem predškolákov/. Na základe žiadosti zákonného zástupcu, je možné platbu 15 EUR /ak bola uhradená/ presunúť z predchádzajúceho mesiaca na mesiac jún.

Materská škola

Lyžiarsky kurz

V dňoch od 13.1. do 17.1. sa predškoláci z materskej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Jasenskej doline. 51 detí si osvojilo základy lyžovania a pokročilí lyžiari si zdokonalili techniku lyžovania pod odborným vedením lyžiarskych inštruktorov. Pre nádejných veľkých lyžiarov bol to nezabudnuteľný týždeň plný pekných zážitkov v krásnom prírodnom prostredí.

Materská škola

Európsky týždeň mobility

V spolupráci Mesta Martin, spoločnosťou Fatra ski a Mestskou políciou sa deti z materskej školy v rámci projektu Európsky týždeň mobility zúčastnili súťaží na kolobežkách na pešej zóne
Taktiež svojou účasťou v bicyklovom pelotóne podporili ušľachtilú myšlienku vzájomnej podpory Na kolesách proti rakovine. Deti si na vlastných bicykloch odkrútili trasu z materskej školy na pešiu zónu a späť k jazierku v Košútoch. Tu sa za svoj obdivuhodný výkon mali možnosť občerstviť a taktiež vidieť priamo pri práci umeleckého rezbára pri tvorbe sôch z dreva: Vodné bytosti.Deti aj verejnosť mimoriadne ocenili celú akciu ako aj prístup zo strany organizátorov.

Materská škola

Atletický trojboj v MŠ

V jesennej časti Atletického trojboja si osemnásť deti zmeralo medzitriedne svoje výkony v behu, hode, skoku do diaľky a v záverečnej štafete. Všetkým sa darilo a vraj hneď po skončení začnú trénovať na jarnú časť, z ktorej postúpia tí najlepší a v rámci mesta Martin budú reprezentovať našu materskú školu v atletických súťažiach. Držíme im palce.

 

Materská škola

Martinské olympijské hviezdičky 2019 VIII. ročník

Aj tento rok sme sa zapojili do atletickej súťaže MARTINSKÉ OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY, ktorú pre deti materských škôl pripravilo mesto Martin v spolupráci s Materskou školou Družstevná 10 Martin, Olympijským klubom Turiec a Správou športových zariadení mesta Martin. Súťažilo sa v individuálnych disciplínach – v behu, v skoku do diaľky, v hode a v štafetovom behu družstiev. Adamko Tuna si vyšportoval I. miesto v individuálnych disciplínach chlapcov. Zmiešané družstvo 3 chlapcov a 3 dievčat si vybojovalo II. miesto v štafetovom behu.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu materskej školy.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Škola v prírode 2019 MŠ

Aj tento školský rok sme pre predškolákov zorganizovali zotavovací pobyt v škole v prírode. Cieľom cesty bola obec Súľov – Hradná s ubytovaním v penzióne Štefánik.
Deti si užili týždeň v krásnom prírodnom prostredí s bohatým programom, ktorý bol zameraný na rôzne športovo-rekreačné a indiánske zábavné aktivity.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Prehliadka tvorivosti Zahrajme sa s Hurbankom 2019 MŠ

Koniec apríla patrí už tradične prehliadke tvorivosti detí materských škôl mesta Martin. Tohtoročná sa uskutočnila 26. apríla 2019 za účasti detí zo šiestich materských škôl.

Nápaditosť, tvorivosť, spontánnosť, pohoda, radosť a dobrá nálada vládla dopoludnia v celej našej materskej škole.

Za mesto Martin sme privítali čestných hostí MUDr., Mgr. Tatianu Červeňovú, MPH, MHA zástupkyňu primátora mesta Martin, Mgr. Alenu Schimikovú vedúcu oddelenia školstva, mládeže a športu mestského úradu v Martine. za Radu školy sa zúčastnil RNDr. Michal Šimera , PhD. a za vedenie ZŠ s MŠ Hurbanova Mgr. Renáta Mračková.

Prehliadku finančne podporilo mesto Martin a OZ Hurbanko pri ZŠ s MŠ Hurbanova. Pohostením prispeli miestni podnikatelia PEKÁREŇ Hruška, pán Kavulek a finančným príspevkom rodina Berešová, Peter Siráň a Veronika Egrecká.

Prežili sme krásne a podnetné dopoludnie. Všetkým úprimne ďakujeme!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Tvorivé dielne v MŠ

Dňa 16. apríla sme pozvali deti a rodičov na tvorivé dielne, ktoré boli tematicky zamerané na tvorenie jarných a veľkonočných dekorácií. Deti si mohli vybrať z množstva nápadov, ktoré spolu s rodičmi premenili na krásne dekorácie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.