Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hurbanova 27, Martin