Ponuka práce

Ponuka práce

Ponuka práce

Ponuka práce - Učiteľ Slovenský jazyk a literatúra

V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia Slovenský jazyk a literatúra

Úväzok: plný

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady: žiadosť

profesijný životopis

motivačný list

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fotokópie dokladov o vzdelaní

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nástup do zamestnania: 1.10.2020

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 10.9.2020

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na zastupovanie materskej dovolenky.

Ponuka práce - Špeciálny a sociálny pedagóg

V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória: špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg

Úväzok: plný

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:    žiadosť

profesijný životopis

motivačný list

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fotokópie dokladov o vzdelaní

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nástup do zamestnania : ihneď alebo podľa dohody

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 11.9.2020

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na dva roky v rámci projektu.

Ponuka práce - upratovačka

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27 v Martine prijme do pracovného pomeru na plný úväzok upratovačku.

Predpokladaný termín nástupu je ihneď. Mzda sa navyšuje podľa výšky platového stupňa v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Práca je na jednozmenný pracovný čas. V prípade záujmu žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zašlite na info@zshurbanova.sk. K žiadosti treba priložiť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vybraní uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade záujmu o voľné pracovné miesto je uchádzač povinný vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov a priložiť ho spolu so životopisom a žiadosťou o prijatie do zamestnania a takto poslať na adresu info@zshurbanova.sk, na adresu školy alebo osobne. V prípade ak uchádzač o zamestnanie nepriloží súhlas so spracovaním osobných údajov nebude jeho žiadosť zaevidovaná.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: