Ponuka prenájmu

Ponuka prenájmu

PONUKA NA PRENÁJOM MAJETKU V SPRÁVE  ZŠ s MŠ Hurbanova 27, MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. PP/1/2020 

 
Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného majetku v správe ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin  formou priameho nájmu: 

 

  1. nebytový priestor nachádzajúci v budove Základnej školy s materskou školouHurbanova 27- číslo súpisné 8572 v katastri územia Záturčie, ktorý pozostáva z dvoch miestnosti  o celkovej výmere 39 m2. 

Miestno č.1 o výmere 25,50 m2, miestnosť č. 2 o výmere 13,50 m2 ktoré sa nachádzajú pri vstupe  do objektu materskej školy od ihriska s umelou trávou, na prízemí vľavo. 

Priestor je vhodný len na kancelárske priestory za minimálnu cenu 32 eur/m²/ ročnebez ceny energií spojených s užívaním nebytových priestorov  

Minimálna cena nájmu pri prenájme tohto priestoru bude zvýšená o 10 % v zmysle VZN 99 z dôvodu, že s nebytovým priestorom je spojené právo užívať spoločné priestory stavby, v ktorej sa predmet nájmu nachádza (sociálne zariadenia). 

 

  1. Nebytové priestory v budove Základnej školy s materskou školou Hurbanova 27- súpisné číslo 5009, parcela č. 3045/31 v k.ú. Priekopa pri Martine, ktorý pozostáva z miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí vľavo 34 m2– na účely predaja potravinárskych výrobkov pre potreby žiakov školy za účelom prevádzkovania školského bufetu a služieb v oblasti poskytovania občerstvenia pre žiakov a a zamestnancov školy. 

Spolu s nebytovým priestorom má nájomca právo využívať spoločné zariadenia budovy- sociálne zariadenia. 

Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je prevádzka školského bufetu – v dňoch školského vyučovania v čase 7,00 hod – 14, 00 hod. 

Minimálna cena 595 EUR/rok  (49,58 Eur/mesiac, t.j. 17,5 Eur/m²/ročne) bez ceny energií spojených s užívaním nebytových priestorov  

Minimálna cena nájmu pri prenájme tohto priestoru bude zvýšená o 10 % v zmysle VZN 99 z dôvodu, že s nebytovým priestorom je spojené právo užívať spoločné priestory stavby, v ktorej sa predmet nájmu nachádza (sociálne zariadenia). 

 

UPOZORNENIE: 

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti na sekretariát ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin len počas 15 dní od zverejnenia tejto ponuky t.j14. 8. 2020 do 12 hod. vrátane.  

Cenovú ponuku s údajmi potrebnými na uzavretie zmluvy, podpísanú uchádzačom, v prípade právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, doručia uchádzači v uzatvorenej obálke s výrazným označením príslušnej súťaže a výzvou „NEOTVÁRAŤ– PP/1/2020 označenie nebytového priestoru……“. Táto obálka bude vložená do obálky s adresou vyhlasovateľa ponukového konania v termíne na predkladanie.  

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov  doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po lehote stanovenej na predkladanie súťažných návrhov formou žiadosti  nebudú akceptované. 

V žiadosti záujemcovia musia uviesť svoj návrh ceny nájmu pri konkrétnej ponuke voľného priestoru. 

Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne v ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin,   po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke školy a úradnej tabuli školy. 

Výsledky výberového konania priameho nájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel riaditeľkou školy, na internetovej stránke školy do dní od ukončenia výberu.  

Doplňujúce informácie poskytne sekretariát ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž. 

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí sekretariát po dohode so záujemcom. 

Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu za ponúkaný nebytový priestor 

V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou, t.j. cenu nájmu 

Ak komisiou vybratý záujemca neuzatvorí nájomnú zmluvu na predmetný nebytový priestor do 2 týždňov od doručenia výzvy zo strany prenajímateľa (e-mailom, poštou), môže byť uzatvorená nájomná zmluva so záujemcom, ktorý skončil vo výberovom konaní ako ďalší v poradí za podmienky, že je jeho ponuková cena nájmu nebude nižšia ako minimálna. 

 

V Martine  30.7.2020 

  

Mgr. Renáta Mračková 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Hurbanova 27 

Martin 


Formulár žiadosti o prenájom na stiahnutie